Een kind met jeugdreuma op school

Belangrijke aandachtspunten:

 • Communicatie
  Een veilige omgeving is een voorwaarde voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Goede communicatie tussen leerkracht, ouders en leerling ligt ten grondslag aan het gevoel van veiligheid.
 • Bespreekbaar maken in de klas
  Het is belangrijk dat medeleerlingen weten van de aandoening van hun klasgenoot en wat dat betekent voor het dagelijkse schoolleven.
 • Het onderhouden van contacten
  Het onderhouden van contacten met een kind dat langdurig of regelmatig afwezig is in verband met zijn ziekte is een punt van aandacht.
 • Schoolverzuim
  Wanneer een kind niet naar school kan, langdurig ziek thuis is of in het ziekenhuis ligt, heeft het wel recht op onderwijs. De school waar het kind normaal gesproken naar toe gaat, de thuisschool, is hiervoor verantwoordelijk. Voor ondersteuning kunnen scholen of ouders een beroep doen op het rugzakje (www.oudersenrugzak.nl), schoolbegeleidingsdiensten of educatieve voorzieningen.
 • Cognitieve gevolgen
  Jeugdreuma hoeft geen gevolgen te hebben voor de cognitieve vaardigheden van het kind. Toch kan de aandoening wel gevolgen hebben voor de leerprestaties van het kind. Soms kan een kind door fysieke klachten of de emotionele verwerking van de ziekte en handicap zich moeilijk concentreren. Soms ontstaat door medicijngebruik een concentratieprobleem.
 • Omgaan met de leerling/leerstof
  Vanwege het grillige verloop van de ziekte en de onzichtbaarheid, is het voor de leerkracht lastig om te bepalen wat een leerling wel of niet kan, wat wel of niet geeist kan worden. Toch is het van belang dat het kind zo gewoon mogelijk meedoet aan de dagelijkse activiteiten. Gedurende de periode dat de ziekte actief is zal het kind vermoeider zijn en moeite hebben om het tempo bij te houden. Er kan dan gekozen worden om een selectie te maken van de leerstof. De tijd die hiermee uitgespaard wordt kan de leerling even rusten.
 • Belang van onderwijs
  Voor ieder kind is onderwijs van groot belang. Een voorwaarde voor het welslagen daarvan is, dat een kind het op school naar zijn zin heeft en dat het samen met andere kinderen de wereld en de eigen mogelijkheden kan ontdekken. De leerkracht speelt hierbij een cruciale rol. Het zal duidelijk zijn dat gezien het voorafgaande van de leerkracht de nodige flexibiliteit wordt vereist om een leerling met jeugdreuma in een klas goed te begeleiden.
 • Het stellen van eisen
  Het stellen van eisen geldt zowel voor een gezond als voor een ziek kind. Bij een kind met jeugdreuma is het voor de leerkracht extra lastig te beoordelen wat wel of niet geeist kan worden door het wisselende ziekteverloop en de (meestal) onzichtbaarheid van de ziekte. Daarbij speelt mee dat sommige kinderen hun ziekte "gebruiken" (ziektewinst) om voor vervelende opdrachten weg te draaien. Daarentegen is een leerkracht soms geneigd vanwege gevoelens van medelijden om niet te hoge eisen te stellen aan het kind. Uiteraard moeten de eventuele bijwerkingen van de medicijnen bekend zijn bij de leerkracht. Goede informatie met betrekking tot de ziekte, het kind en zijn (on)mogelijkheden zijn een voorwaarde.
 • Bewegingsonderwijs
  Gymnastiek: een kind met jeugdreuma zal niet altijd mee kunnen doen. Toch verdient het aanbeveling te zoeken naar manieren waarop een kind met jeugdreuma wellicht toch (misschien maar een deel) mee kan doen. Gymles gaat niet alleen om bewegen, maar ook om ontspanning en samen met klasgenoten dingen ondernemen. Het is zinvol om met de behandelend arts of met de fysiotherapeut te overleggen wat mogelijk is. Soms is het vanwege de ernst van de aandoening en/of activiteit van de ziekte uitgesloten om mee te doen. Dan moet naar alternatieven worden gezocht, zoals naar de fysiotherapie gaan of meedoen met een andere groep met zwemles.
 • Schoolreisjes
  Schoolreisjes zijn voor kinderen meestal het hoogtepunt van het jaar. Voor kinderen met jeugdreuma is het echter een vermoeiende aangelegenheid. Als het enigszins kan is het wenselijk dat het kind gewoon meegaat. Wel is belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het innemen van medicijnen, het gebruik van een buggy, tandem of rolstoel, en de belasting die het kind wel aankan. Er kan overwogen worden om de betrokken ouder mee te laten gaan.